Eesti Vehklemisliidu juhatuse liikmete arv on 5-9. Juhatuse liikmed valitakse neljaks aastaks. Juhatuse liikmete konkreetse arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikmed esindavad liitu kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud president, kes esindab liitu ainuisikuliselt.

Juhatus võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:

– liidu üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

– liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;

– kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel

– juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;

– rahvusvahelistesse spordiliitudesse ning üleriigilisse keskliitu astumise ja sealt lahkumise otsustamine;

– liidu tegevuskavade ja eelarve koostamine, nende esitamine üldkoosolekule;

– liidu komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;

– välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

– sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;

– liidu võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;

– toetuste ja stipendiumide määramine;

– laenude võtmine ja andmine, kontode avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine;