TREENERITE TÖÖRÜHMA KOOSSEIS


1. Treenerite töörühma saavad kandidaate esitada kõik EVL liikmesklubid. Kandidaatide
esitamine ei ole kohustuslik.
2. Iga klubi saab esitada treenerite töörühma koosseisu ühe kandidaadi (põhiliige), kes Eesti
Spordiregistri andmete alusel tegutseb samas klubis.
3. Iga klubi saab lisaks esitada põhiliikme asendusliikme, kes töötab Eesti Spordiregistri
andmete alusel põhiliikmega samas klubis.
Asendusliige võib osaleda töörühma koosolekul hääleõigusliku liikmena juhul kui põhiliige
mingil põhjusel koosolekul osaleda ei saa.
4. Esitatud põhiliige ja asendusliige peavad olema Eesti Spordiregistris Eesti
kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) järgi vähemalt 5. taseme treenerid.
5. Treenerite töörühma koosseisu kuuluvad automaatselt ka Eesti täiskasvanute koondiste
(mehed ja naised) peatreenerid.
6. Treenerite töörühma juhib ja koordineerib EVL peasekretär. Peasekretär hääleõigust ei oma.
6.1 EVL peasekretäri ülesandeks on:
– kutsuda kokku treenerite töörühm vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda
aasta jooksul
– protokollida töörühma koosolekuid ning teha protokollid kättesaadavaks EVL veebilehel
– esitama EVL juhatusele otsustamiseks kõik treenerite töörühma poolt tehtud ettepanekud
7. Treenerite töörühma põhiülesanded.
Treenerite töörühm koostab ja esitab EVL juhatusele otsustamiseks:
– koondisesse kvalifitseerumise ja finantseerimise kriteeriumid
– vehklemishooaja kalenderplaani, reitingupunktid
– koondislaste ja treenerite finantseeringu tiitlivõistlusteks
Treenerite töörühm annab omapoolse hinnangu tiitlivõistlustel osalenud koondise esinemisele.
Lisaks või treenerite töörühm algatada ja teha juhatusele muid ettepanekuid töökorralduse
muudatusteks jm.
8. Treenerite töörühm on otsustusvõimeline kui koosoleku kutse on kõigile liikmetele välja
saadetud kaks nädalat enne koosoleku toimumist ning kohal on vähemalt viis töörühma liiget
või nende esindajat.
9. Treenerite töörühm valitakse kaheks aastaks.